ஏன் இப்படி ஒரு படைப்பு?
ஆணுடல்… மற்றவை…
நடை உடை பாவனை சிந்தனை
இவையெல்லாம் வெளி தோற்றத்திற்கு எதிர்

உலகில் பெண்களா இல்லை
பெண்மையை வெளிப்படுத்த?
பெண்ணின் நலினத்தைக் காட்டவா
இந்த மெல்லினமான உலகில்
என் உயிர், என் உடல்.

இது என்ன நாடகமா?
வேடமிட்டு நடிப்பதற்கு
நான் மனிதன், நடிகன் அல்ல!
இது என் வாழ்க்கை.

நாடகத்தில் வேடமிட்டாலே
கேலி செய்யும் உலகமிது.
என் வாழ்க்கை என்ன
கேலி சித்திரமா?

உடல் மாறவில்லை.
உள்ளம் மாறுகிறது.
தடுமாறுகிறது!

பெண்ணை உயிர்பித்து,
ஆணாய் உருவாக்கினாய்!

நீ செய்த தவறுக்காக
நான் அனுபவிக்கும் தண்டனை,
என் வாழ்க்கை!

என்று முடியும்
இந்த அவல சரித்திரம்?

– திருநங்கைகளுக்கு ஒரு சமர்ப்பணம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s