நிலத்தடி பூந்தோட்டம்,
பிரபஞ்சத்தின் பாதாளம்,
நிஜத்தின் விதிகளை ஏற்கா
வில்லங்கங்களைப் போலே,
நானும்…

தோற்க விரும்பாதவள்,
ஜெயிக்கத் தெரியாதவள்,
எனவே, உலகம் என்னை
ஒழிப்பதற்குள், சுவடின்றி
என்னை அழித்திடு!

Written by Subhashini Kalaikannan

Moon lover, poet and Korean drama fan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s